Huishoudelijk Reglement van Biljartvereniging Vogel

ARTIKEL 1: VOORSTELLEN.

Ten aanzien van door het bestuur aan de algemene vergadering gedane voorstellen heeft elke speler het recht wijzigingen voor te stellen. Voorts heeft elke speler het recht schriftelijk voorstellen bij het bestuur in te dienen. Deze voorstellen dienen tenminste twee weken voor de datum van de algemene vergadering te zijn ingediend.

ARTIKEL 2: BESTUURSVERGADERINGEN.

1. Het bestuur is verplicht tenminste tweemaal per jaar bijeen te komen. Het vergadert voorts zo dikwijls de voorzitter of tenminste een van de leden van het bestuur dit in het belang van de vereniging nodig acht.

2. Een bestuursvergadering wordt door de secretaris bijeen geroepen.

ARTIKEL 3: BESLUITEN.

Het bestuur is tot het nemen van wettige besluiten slechts bevoegd indien het volledige aantal van de in functie zijnde bestuursleden ter vergadering bijeen is. Is het vereiste aantal bestuursleden niet aanwezig, dan kan op de eerstvolgende bestuursvergadering, ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden, over de onderwerpen die in de eerstbedoelde bestuursvergadering aan de orde zijn geweest, worden beslist.

ARTIKEL 4: BESTUURSFUNCTIES.

De bestuursleden verdelen de daarvoor in aanmerking komende functies onderling. Wanneer dit niet tot overeenstemming leidt, beslist de voorzitter.

ARTIKEL 5: VOORZITTER.

1. De voorzitter is belast met het toezicht op het algemeen beleid en voorts met de leiding van de algemene vergaderingen en de bestuursvergaderingen.

2. De voorzitter heeft het recht de bespreking over een bepaald onderwerp te sluiten, tenzij tenminste twee/derde van het aantal der aanwezige stemgerechtigde leden voortzetting daarvan wenst.

ARTIKEL 6: SECRETARIS.

1. De secretaris is belast met het bijeenroepen van de algemene vergaderingen en de bestuursvergaderingen. Hij houdt nauwkeurig aantekeningen van wat in de vergaderingen wordt verhandeld. Hij voert de correspondentie van de vereniging en beheert het archief. Voorts draagt hij er zorg voor, dat op elke vergadering een exemplaar van het huishoudelijk reglement aanwezig is. De Notulist kan door de Secretaris vrijwillig aangewezen worden, deze overhandigt de gemaakte notulen, en ook zonodig een jaarverslag aan de Secretaris.

De Notulen kunnen na controle worden doorgestuurd naar de leden.

2. Op de algemene vergadering, brengt de Secretaris het jaarverslag en de notulen van de vorige vergadering van de vereniging uit, welke tegelijk met de agenda aan de leden wordt toegezonden.

ARTIKEL 7: PENNINGMEESTER.

1. De penningmeester is belast met de financiële administratie van de vereniging. Hij beheert namens het bestuur de geldmiddelen van de vereniging, int de gelden en doet betalingen. Hij heeft de zorg voor een nauwkeurige boekhouding. Elke uitgave moet gedekt zijn door een bewijsstuk. Hij is verplicht te allen tijde inzage te geven in Bank, Kas, bescheiden, aan de kascontrolecommissie en desgevraagd verantwoording af te leggen van zijn financieel beheer. Op elke bestuursvergadering doet hij verslag van de financiële toestand van de vereniging.

2. Op de algemene vergadering, brengt de penningmeester het vooraf door het bestuur goedgekeurde verslag uit van het financiële beleid over het afgelopen boekjaar en legt hij een rapport van de kascontrolecommissie over. Het financiële verslag wordt tijdens de algemene vergadering verstrekt aan de leden en ook weer ingenomen!

1. De wedstrijdleider maakt jaarlijks een wedstrijdschema voor de competitie en eventueel andere biljartactiviteiten. Hij legt dit ter goedkeuring voor aan het bestuur.

2. De wedstrijdleider draagt zorg voor een deugdelijk verloop van de onder lid 1 genoemde activiteiten en voor registratie van de resultaten der gespeelde wedstrijden.

3. De wedstrijdleider mag door het bestuur vastgestelde sancties opleggen aan leden bij het niet nakomen van aangegane verplichtingen. Dit kunnen boetes zijn maar ook uitsluitingen.

4. Problemen in teams, m.b.t. problemen met wedstrijddata, c.q. problemen met individuele spelers dienen door de leden in eerste instantie met de wedstrijdleider besproken te worden. Hij legt ze dan voor in de eerstvolgende bestuursvergadering.

ARTIKEL 9: LEDENVERGADERING.

Elk lid is verplicht bij niet aanwezig kunnen zijn op de vergadering, zich bij de secretaris voordien af te melden. Leden dienen bij aankomst de presentielijst te tekenen.

Wanneer een lid van de vereniging onafgemeld niet verschijnt op de vergadering wordt dat betreffende lid beboet met € 10,00

ARTIKEL 10: Onderhoud

1. Het bestuur is bevoegd een of meer Leden te benoemen voor eventuele werkzaamheden.

2. De leden worden benoemd voor de tijd van twee jaar, of zoveel korter of langer dan het bestuur nodig acht. ieder aftredende is direct herkiesbaar.

4. Het bestuur van de vereniging kan zonodig een voorzitter kiezen als er meerdere leden gekozen worden.

5. De teamleider, of wedstrijdleider bij het onderling, zal er op toezien dat na afloop van elke competitie of onderling middag het biljart met borstel en stofzuiger wordt schoongemaakt. Ook na vrij biljarten en avond biljarten.

ARTIKEL 11: LEDEN BILJARTERS.

Als een lid zich opgeeft voor competitie en/of onderlinge wedstrijden wordt verwacht cq geëist dat die speler alle wedstrijden zal spelen, uitgezonderd buitengewoon ernstige omstandigheden.

Bij niet nakomen van die verplichting kunnen er door het bestuur nader overeen te komen sancties volgen.

Door het bestuur vast te stellen sancties.

Tijdelijke of gehele uitsluiting, Geldelijk boete, Royement als lid of andere nader te bepalen sancties.

Boete opgelegd door BFW aan Biljartver.Vogel voor bepaalde speler(s) komen voor rekening van die speler(s)

ARTIKEL 12: TOELATING TOT HET LIDMAATSCHAP.

Het bestuur besluit slechts dan tot toelating, indien aan de gestelde eisen van de vereniging wordt voldaan. Leeftijdgrens is minimaal 50 jaar. In bijzondere gevallen kan hier vanaf geweken worden.

Geen schulden bij andere vereniging. Geen nalatigheden bij andere vereniging.

 

Voorzitter: Huib Janssen

Secretaris: Chris van Oeffelt

Penningmeester: Janie Huiser

 

 

Geachte Biljarters

 

Zoals Jullie al weten is de competitie 2020- 2021 nu weer begonnen

en iedereen droomt weer van een kampioenschap of een bekerstunt.

Nou ik kan je verzekeren, alles is mogelijk, maar niet zonder goed materiaal.

En daar horen het biljart en ballen ook zeker bij.

Daarom wil ik ieder team eraan herinneren dat we de afspraak hebben staan dat we na afloop van een competitie wedstrijd de ballen effe poetsen  (ballenpoetsmachine) en het biljart zuigen,

Ook wanneer er geoefend wordt of onderlinge competitie wordt gespeeld verdiend het biljart aandacht, ook dan effe zuigen na afloop.

De biljarts zullen hier door zeker in een betere conditie blijven, en hier hebben we  tenslotte allemaal profijt van.

 

Geer Scholten

Hoofd Onderhoud biljarts Vogel